Synonimy do słowa STUDENT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: STUDENT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa STUDENT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

STUDENT
to inaczej:

akademik (przestarz.), scholar (przestarz.), studenciak (pot.), żak (książk.), słuchacz (nadrz.), uczeń (nadrz.)STUDENT
to inaczej:

(książk.) akademik, słuchacz, uczeń, (książk.) żak, (pot.) studenciakPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do STUDENT.

Szukaj synonimów do słowa

STUDENT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa student?", są:

1. Student to inaczej akademik (przestarz.), scholar (przestarz.), studenciak (pot.), żak (książk.), słuchacz (nadrz.), uczeń (nadrz.).
2. Student to inaczej (książk.) akademik, słuchacz, uczeń, (książk.) żak, (pot.) studenciak.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa STUDENT

STUDENT
akademik (przestarz.), scholar (przestarz.), studenciak (pot.), żak (książk.), słuchacz (nadrz.), uczeń (nadrz.)
STUDENT
(książk.) akademik, słuchacz, uczeń, (książk.) żak, (pot.) studenciak

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok STUDENT

STUDENT - synonim. Dodaj komentarz (0)

      2 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: STUDENT

x