Synonimy do wyrażenia W MASIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: W MASIE.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia W MASIE

W MASIE
to inaczej:

w gromadzie, w grupie, w wiele osóbPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

O DUŻEJ MASIE
to inaczej:

ciężki, masywny, ważący dużoSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

Szukaj synonimów do słowa

W MASIE inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia w masie?", jest:

1. W masie to inaczej w gromadzie, w grupie, w wiele osób.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia W MASIE

W MASIE
w gromadzie, w grupie, w wiele osób

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: W MASIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x