Synonimy do słowa WARTKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WARTKI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WARTKI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WARTKI
to inaczej:

bystry, gwałtownie płynący, rwącyWARTKI
to inaczej:

chwacki, chybki (książk.), chyży, dziarski, pełen werwy, prędki, rączy, skoczny, zwinny, żwawy, żywotny, żywyWARTKI
to inaczej:

żywy, rwący, bystry, prędki, gwałtownie płynącyWARTKI
to inaczej:

żywy, ruchliwy, skoczny, żwawy, żywotny, chwacki, sprężysty, prędki, pełen werwy, gibki, śmigły, rączy, chybki, lekki, chyży, dziarski, zwinny, ekspresywnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

WARTKI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wartki?", są:

1. Wartki to inaczej bystry, gwałtownie płynący, rwący.
2. Wartki to inaczej chwacki, chybki (książk.), chyży, dziarski, pełen werwy, prędki, rączy, skoczny, zwinny, żwawy, żywotny, żywy.
3. Wartki to inaczej żywy, rwący, bystry, prędki, gwałtownie płynący.
4. Wartki to inaczej żywy, ruchliwy, skoczny, żwawy, żywotny, chwacki, sprężysty, prędki, pełen werwy, gibki, śmigły, rączy, chybki, lekki, chyży, dziarski, zwinny, ekspresywny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa WARTKI

WARTKI
bystry, gwałtownie płynący, rwący
WARTKI
chwacki, chybki (książk.), chyży, dziarski, pełen werwy, prędki, rączy, skoczny, zwinny, żwawy, żywotny, żywy
WARTKI
żywy, rwący, bystry, prędki, gwałtownie płynący
WARTKI
żywy, ruchliwy, skoczny, żwawy, żywotny, chwacki, sprężysty, prędki, pełen werwy, gibki, śmigły, rączy, chybki, lekki, chyży, dziarski, zwinny, ekspresywny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WARTKI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x