Synonimy do słowa WYJĄTKOWOŚĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYJĄTKOWOŚĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYJĄTKOWOŚĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WYJĄTKOWOŚĆ
to inaczej:

jedyność, niepowtarzalnośćWYJĄTKOWOŚĆ
to inaczej:

nastrojowość, osobliwość, zjawiskowośćWYJĄTKOWOŚĆ
to inaczej:

rzadkość, unikalność (nadużyw.), unikatowość, inność (podrz.), nieszablonowość (podrz.), nietuzinkowość (podrz.), oryginalność (podrz.)WYJĄTKOWOŚĆ
to inaczej:

osobliwość, rzadkość, unikalność, unikatowość, zjawiskowośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

WYJĄTKOWOŚĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wyjątkowość?", są:

1. Wyjątkowość to inaczej jedyność, niepowtarzalność.
2. Wyjątkowość to inaczej nastrojowość, osobliwość, zjawiskowość.
3. Wyjątkowość to inaczej rzadkość, unikalność (nadużyw.), unikatowość, inność (podrz.), nieszablonowość (podrz.), nietuzinkowość (podrz.), oryginalność (podrz.).
4. Wyjątkowość to inaczej osobliwość, rzadkość, unikalność, unikatowość, zjawiskowość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa WYJĄTKOWOŚĆ

WYJĄTKOWOŚĆ
jedyność, niepowtarzalność
WYJĄTKOWOŚĆ
nastrojowość, osobliwość, zjawiskowość
WYJĄTKOWOŚĆ
rzadkość, unikalność (nadużyw.), unikatowość, inność (podrz.), nieszablonowość (podrz.), nietuzinkowość (podrz.), oryginalność (podrz.)
WYJĄTKOWOŚĆ
osobliwość, rzadkość, unikalność, unikatowość, zjawiskowość

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYJĄTKOWOŚĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x