Synonimy do słowa WYMYSŁ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYMYSŁ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYMYSŁ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WYMYSŁ
to inaczej:

chimera, fikcja, mrzonka, ułuda, urojenie, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)WYMYSŁ
to inaczej:

wynalazek, zbytekWYMYSŁ
to inaczej:

wynalazek, zbytek, mrzonka, fikcja, zmyślenie, urojenie, ułuda, chimeraPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

WYMYSŁ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wymysł?", są:

1. Wymysł to inaczej chimera, fikcja, mrzonka, ułuda, urojenie, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.).
2. Wymysł to inaczej wynalazek, zbytek.
3. Wymysł to inaczej wynalazek, zbytek, mrzonka, fikcja, zmyślenie, urojenie, ułuda, chimera.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa WYMYSŁ

WYMYSŁ
chimera, fikcja, mrzonka, ułuda, urojenie, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)
WYMYSŁ
wynalazek, zbytek
WYMYSŁ
wynalazek, zbytek, mrzonka, fikcja, zmyślenie, urojenie, ułuda, chimera

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYMYSŁ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x