Synonimy do słowa WYRAŹNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYRAŹNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYRAŹNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 7 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WYRAŹNY
to inaczej:

czysty, niezakłócony, niezatarty, prawidłowyWYRAŹNY
to inaczej:

czytelny, rzucający się w oczy, widoczny, widomy, wyrazistyWYRAŹNY
to inaczej:

dobitny, dosadny (przestarz.), ewidentny, jaskrawy, krzyczący, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, skrajny, uwydatniony, wyrazistyWYRAŹNY
to inaczej:

dokładny, określony, oznaczony, sprecyzowany, wskazany, zarysowany, zdefiniowanyWYRAŹNY
to inaczej:

ewidentny, jasny, klarowny, nie budzący wątpliwości, niewątpliwy, oczywisty, przekonujący, zrozumiały, homologiczny (specjalist.) (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niedwuznaczny (podrz.), równobrzmiący (podrz.), zgodny (podrz.), absolutny (podrz.), bezdyskusyjny (podrz.), bezsporny (podrz.), bezsprzeczny (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niekwestionowany (podrz.), nieodparty (podrz.), niepodważalny (podrz.), niewątpliwy (podrz.), niezaprzeczalny (podrz.), niezbity (podrz.), rozumiejący się sam przez się (pot.) (podrz.)WYRAŹNY
to inaczej:

intensywny, jaskrawy, żywyWYRAŹNY
to inaczej:

czytelny, dobitny, (książk.) dosadny, ewidentny, jaskrawy, jasny, klarowny, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, uwydatniony, widoczny, wyrazistyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

MAŁO WYRAŹNY
to inaczej:

ledwo dostrzegalny, ledwo zauważalny, niepostrzeżony, nieuchwycony, niewychwycony, niezarejestrowany, nikły, niuansowy, subtelny, trudny do obserwacji, trudny do uchwyceniaSzukaj synonimów do słowa

WYRAŹNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wyraźny?", są:

1. Wyraźny to inaczej czysty, niezakłócony, niezatarty, prawidłowy.
2. Wyraźny to inaczej czytelny, rzucający się w oczy, widoczny, widomy, wyrazisty.
3. Wyraźny to inaczej dobitny, dosadny (przestarz.), ewidentny, jaskrawy, krzyczący, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, skrajny, uwydatniony, wyrazisty.
4. Wyraźny to inaczej dokładny, określony, oznaczony, sprecyzowany, wskazany, zarysowany, zdefiniowany.
5. Wyraźny to inaczej ewidentny, jasny, klarowny, nie budzący wątpliwości, niewątpliwy, oczywisty, przekonujący, zrozumiały, homologiczny (specjalist.) (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niedwuznaczny (podrz.), równobrzmiący (podrz.), zgodny (podrz.), absolutny (podrz.), bezdyskusyjny (podrz.), bezsporny (podrz.), bezsprzeczny (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niekwestionowany (podrz.), nieodparty (podrz.), niepodważalny (podrz.), niewątpliwy (podrz.), niezaprzeczalny (podrz.), niezbity (podrz.), rozumiejący się sam przez się (pot.) (podrz.).
6. Wyraźny to inaczej intensywny, jaskrawy, żywy.
7. Wyraźny to inaczej czytelny, dobitny, (książk.) dosadny, ewidentny, jaskrawy, jasny, klarowny, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, uwydatniony, widoczny, wyrazisty .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 7.

Synonimy słownikowe do słowa WYRAŹNY

WYRAŹNY
czysty, niezakłócony, niezatarty, prawidłowy
WYRAŹNY
czytelny, rzucający się w oczy, widoczny, widomy, wyrazisty
WYRAŹNY
dobitny, dosadny (przestarz.), ewidentny, jaskrawy, krzyczący, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, skrajny, uwydatniony, wyrazisty
WYRAŹNY
dokładny, określony, oznaczony, sprecyzowany, wskazany, zarysowany, zdefiniowany
WYRAŹNY
ewidentny, jasny, klarowny, nie budzący wątpliwości, niewątpliwy, oczywisty, przekonujący, zrozumiały, homologiczny (specjalist.) (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niedwuznaczny (podrz.), równobrzmiący (podrz.), zgodny (podrz.), absolutny (podrz.), bezdyskusyjny (podrz.), bezsporny (podrz.), bezsprzeczny (podrz.), jednoznaczny (podrz.), niekwestionowany (podrz.), nieodparty (podrz.), niepodważalny (podrz.), niewątpliwy (podrz.), niezaprzeczalny (podrz.), niezbity (podrz.), rozumiejący się sam przez się (pot.) (podrz.)
WYRAŹNY
intensywny, jaskrawy, żywy
WYRAŹNY
czytelny, dobitny, (książk.) dosadny, ewidentny, jaskrawy, jasny, klarowny, niedwuznaczny, oczywisty, rażący, uwydatniony, widoczny, wyrazisty

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYRAŹNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x