Synonimy do słowa WZGLĘDY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WZGLĘDY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WZGLĘDY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WZGLĘDY
to inaczej:

życzliwośćWZGLĘDY
to inaczej:

atencja (przestarz.), cześć, estyma (przestarz.), mir (przestarz.), powaga, poważanie, respekt, szacunek, uszanowanie, uważanie (przestarz.), uznanieWZGLĘDY
to inaczej:

życzliwość, przychylność, sympatia, łaskawość, przyjaźń, serdecznośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

ZYSKIWAĆ WZGLĘDY
to inaczej:

jednaćSzukaj synonimów do słowa

WZGLĘDY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa względy?", są:

1. Względy to inaczej życzliwość.
2. Względy to inaczej atencja (przestarz.), cześć, estyma (przestarz.), mir (przestarz.), powaga, poważanie, respekt, szacunek, uszanowanie, uważanie (przestarz.), uznanie.
3. Względy to inaczej życzliwość, przychylność, sympatia, łaskawość, przyjaźń, serdeczność.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa WZGLĘDY

WZGLĘDY
życzliwość
WZGLĘDY
atencja (przestarz.), cześć, estyma (przestarz.), mir (przestarz.), powaga, poważanie, respekt, szacunek, uszanowanie, uważanie (przestarz.), uznanie
WZGLĘDY
życzliwość, przychylność, sympatia, łaskawość, przyjaźń, serdeczność

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WZGLĘDY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x