Synonimy do słowa ZWIERZAK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZWIERZAK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZWIERZAK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZWIERZAK
to inaczej:

zwierzę, insekt (podrz.), owad (podrz.), robak (pot.) (podrz.), robal (pot.) (podrz.), skorupiak (podrz.), drapieżnik (podrz.), zwierzę drapieżne (podrz.), dżdżownica (podrz.), glista (pot.) (podrz.), glizda (pot.) (podrz.), koral (podrz.), koralowiec (podrz.), rafa (podrz.), rafa koralowa (podrz.), padlinożerca (podrz.), saprofit (specjalist.) (podrz.), ścierwojad (podrz.), kręgowiec (podrz.), biont (specjalist.) (nadrz.), forma życia (nadrz.), istota (nadrz.), istota żywa (nadrz.), organizm (nadrz.), organizm żywy (nadrz.), stworzenie (nadrz.), twór (nadrz.)ZWIERZAK
to inaczej:

zwierzęPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ZWIERZAK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zwierzak?", są:

1. Zwierzak to inaczej zwierzę, insekt (podrz.), owad (podrz.), robak (pot.) (podrz.), robal (pot.) (podrz.), skorupiak (podrz.), drapieżnik (podrz.), zwierzę drapieżne (podrz.), dżdżownica (podrz.), glista (pot.) (podrz.), glizda (pot.) (podrz.), koral (podrz.), koralowiec (podrz.), rafa (podrz.), rafa koralowa (podrz.), padlinożerca (podrz.), saprofit (specjalist.) (podrz.), ścierwojad (podrz.), kręgowiec (podrz.), biont (specjalist.) (nadrz.), forma życia (nadrz.), istota (nadrz.), istota żywa (nadrz.), organizm (nadrz.), organizm żywy (nadrz.), stworzenie (nadrz.), twór (nadrz.).
2. Zwierzak to inaczej zwierzę.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ZWIERZAK

ZWIERZAK
zwierzę, insekt (podrz.), owad (podrz.), robak (pot.) (podrz.), robal (pot.) (podrz.), skorupiak (podrz.), drapieżnik (podrz.), zwierzę drapieżne (podrz.), dżdżownica (podrz.), glista (pot.) (podrz.), glizda (pot.) (podrz.), koral (podrz.), koralowiec (podrz.), rafa (podrz.), rafa koralowa (podrz.), padlinożerca (podrz.), saprofit (specjalist.) (podrz.), ścierwojad (podrz.), kręgowiec (podrz.), biont (specjalist.) (nadrz.), forma życia (nadrz.), istota (nadrz.), istota żywa (nadrz.), organizm (nadrz.), organizm żywy (nadrz.), stworzenie (nadrz.), twór (nadrz.)
ZWIERZAK
zwierzę

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZWIERZAK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZWIERZAK

x