Synonimy do słowa AKCEPTACJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: AKCEPTACJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa AKCEPTACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

AKCEPTACJA
to inaczej:

afirmacja, aprobata, pochwała, zaaprobowanie, zgodaAKCEPTACJA
to inaczej:

formalna zgoda, konsens (przestarz.), oficjalna zgoda, zezwolenie, autoryzacja (podrz.), koncesja (podrz.), zezwolenie (podrz.), licencja (podrz.)AKCEPTACJA
to inaczej:

poszanowanie innych, szacunek dla inności, tolerancja, cnota (przestarz.) (nadrz.), dzielność (przestarz.) (nadrz.), przymiot (nadrz.)AKCEPTACJA
to inaczej:

aprobata, tolerancja, zaaprobowanie, zgodaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

AKCEPTACJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa akceptacja?", są:

1. Akceptacja to inaczej afirmacja, aprobata, pochwała, zaaprobowanie, zgoda.
2. Akceptacja to inaczej formalna zgoda, konsens (przestarz.), oficjalna zgoda, zezwolenie, autoryzacja (podrz.), koncesja (podrz.), zezwolenie (podrz.), licencja (podrz.).
3. Akceptacja to inaczej poszanowanie innych, szacunek dla inności, tolerancja, cnota (przestarz.) (nadrz.), dzielność (przestarz.) (nadrz.), przymiot (nadrz.).
4. Akceptacja to inaczej aprobata, tolerancja, zaaprobowanie, zgoda.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa AKCEPTACJA

AKCEPTACJA
afirmacja, aprobata, pochwała, zaaprobowanie, zgoda
AKCEPTACJA
formalna zgoda, konsens (przestarz.), oficjalna zgoda, zezwolenie, autoryzacja (podrz.), koncesja (podrz.), zezwolenie (podrz.), licencja (podrz.)
AKCEPTACJA
poszanowanie innych, szacunek dla inności, tolerancja, cnota (przestarz.) (nadrz.), dzielność (przestarz.) (nadrz.), przymiot (nadrz.)
AKCEPTACJA
aprobata, tolerancja, zaaprobowanie, zgoda

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok AKCEPTACJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: AKCEPTACJA

x