Synonimy do słowa TOLERANCJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: TOLERANCJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa TOLERANCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TOLERANCJA
to inaczej:

akceptacja, poszanowanie innych, szacunek dla inności, cnota (przestarz.) (nadrz.), dzielność (przestarz.) (nadrz.), przymiot (nadrz.)



TOLERANCJA
to inaczej:

folgowanie, pobłażanie, pobłażliwość, wielkoduszność, wyrozumiałość



TOLERANCJA
to inaczej:

akceptacja, szacunek, otwartość, pluralizm, poszanowanie, życzliwość, empatia



TOLERANCJA
to inaczej:

wyrozumiałość, liberalizm, pobłażliwość



TOLERANCJA
to inaczej:

wrażliwość



TOLERANCJA
to inaczej:

margines błędu



Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

TOLERANCJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa tolerancja?", są:

1. Tolerancja to inaczej akceptacja, poszanowanie innych, szacunek dla inności, cnota (przestarz.) (nadrz.), dzielność (przestarz.) (nadrz.), przymiot (nadrz.).
2. Tolerancja to inaczej folgowanie, pobłażanie, pobłażliwość, wielkoduszność, wyrozumiałość.
3. Tolerancja to inaczej akceptacja, szacunek, otwartość, pluralizm, poszanowanie, życzliwość, empatia.
4. Tolerancja to inaczej wyrozumiałość, liberalizm, pobłażliwość.
5. Tolerancja to inaczej wrażliwość.
6. Tolerancja to inaczej margines błędu.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa TOLERANCJA

TOLERANCJA
akceptacja, poszanowanie innych, szacunek dla inności, cnota (przestarz.) (nadrz.), dzielność (przestarz.) (nadrz.), przymiot (nadrz.)
TOLERANCJA
folgowanie, pobłażanie, pobłażliwość, wielkoduszność, wyrozumiałość
TOLERANCJA
akceptacja, szacunek, otwartość, pluralizm, poszanowanie, życzliwość, empatia
TOLERANCJA
wyrozumiałość, liberalizm, pobłażliwość
TOLERANCJA
wrażliwość
TOLERANCJA
margines błędu

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok TOLERANCJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: TOLERANCJA

x