Synonimy do słowa AROMAT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: AROMAT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa AROMAT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

AROMAT
to inaczej:

przyprawa, słodzik (podrz.), sztuczny środek słodzący (podrz.), dary nieba (książk.) (nadrz.), jadło (przestarz.) (nadrz.), jedzenie (nadrz.), pokarm (nadrz.), posiłek (nadrz.), pożywienie (nadrz.), strawa (przestarz.) (nadrz.), śruta (żart.) (nadrz.), żarcie (pot.) (nadrz.), żywność (nadrz.)AROMAT
to inaczej:

wonnośćAROMAT
to inaczej:

woń, zapach, wonność, przyprawaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

AROMAT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa aromat?", są:

1. Aromat to inaczej przyprawa, słodzik (podrz.), sztuczny środek słodzący (podrz.), dary nieba (książk.) (nadrz.), jadło (przestarz.) (nadrz.), jedzenie (nadrz.), pokarm (nadrz.), posiłek (nadrz.), pożywienie (nadrz.), strawa (przestarz.) (nadrz.), śruta (żart.) (nadrz.), żarcie (pot.) (nadrz.), żywność (nadrz.).
2. Aromat to inaczej wonność.
3. Aromat to inaczej woń, zapach, wonność, przyprawa.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa AROMAT

AROMAT
przyprawa, słodzik (podrz.), sztuczny środek słodzący (podrz.), dary nieba (książk.) (nadrz.), jadło (przestarz.) (nadrz.), jedzenie (nadrz.), pokarm (nadrz.), posiłek (nadrz.), pożywienie (nadrz.), strawa (przestarz.) (nadrz.), śruta (żart.) (nadrz.), żarcie (pot.) (nadrz.), żywność (nadrz.)
AROMAT
wonność
AROMAT
woń, zapach, wonność, przyprawa

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok AROMAT

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: AROMAT

x