Synonimy do słowa ZAPACH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZAPACH.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZAPACH

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZAPACH
to inaczej:

woń, fetor (podrz.), odór (podrz.), smród (podrz.), aromat (podrz.), wonność (podrz.)ZAPACH
to inaczej:

aromat, (książk.) bukiet, (książk.) wońPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do ZAPACH.

MIEĆ ZAPACH
to inaczej:

wonieć, wydawać woń, wydzielać woń, pachnieć (podrz.), rozsiewać zapach (podrz.), wydawać zapach (podrz.), capić (pot.) (podrz.), cuchnąć (podrz.), śmierdzieć (podrz.), walić (pot.) (podrz.)ROZSIEWAĆ ZAPACH
to inaczej:

pachnieć, wydawać zapachSTĘCHŁY ZAPACH
to inaczej:

stęchliznaWYDAWAĆ ZAPACH
to inaczej:

pachnieć, rozsiewać zapachSzukaj synonimów do słowa

ZAPACH inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zapach?", są:

1. Zapach to inaczej woń, fetor (podrz.), odór (podrz.), smród (podrz.), aromat (podrz.), wonność (podrz.).
2. Zapach to inaczej aromat, (książk.) bukiet, (książk.) woń.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ZAPACH

ZAPACH
woń, fetor (podrz.), odór (podrz.), smród (podrz.), aromat (podrz.), wonność (podrz.)
ZAPACH
aromat, (książk.) bukiet, (książk.) woń

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZAPACH

ZAPACH - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZAPACH

x