Synonimy do słowa BELETRYSTYKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BELETRYSTYKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BELETRYSTYKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BELETRYSTYKA
to inaczej:

beletrystyka (przestarz.), fikcjaBELETRYSTYKA
to inaczej:

literatura piękna, beletrystyka (przestarz.) (podrz.), fikcja (podrz.), fantastyka (podrz.), fantasy (podrz.), science fiction (podrz.), sf (podrz.)BELETRYSTYKA
to inaczej:

literatura piękna, fikcjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do BELETRYSTYKA.

Szukaj synonimów do słowa

BELETRYSTYKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa beletrystyka?", są:

1. Beletrystyka to inaczej beletrystyka (przestarz.), fikcja.
2. Beletrystyka to inaczej literatura piękna, beletrystyka (przestarz.) (podrz.), fikcja (podrz.), fantastyka (podrz.), fantasy (podrz.), science fiction (podrz.), sf (podrz.).
3. Beletrystyka to inaczej literatura piękna, fikcja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa BELETRYSTYKA

BELETRYSTYKA
beletrystyka (przestarz.), fikcja
BELETRYSTYKA
literatura piękna, beletrystyka (przestarz.) (podrz.), fikcja (podrz.), fantastyka (podrz.), fantasy (podrz.), science fiction (podrz.), sf (podrz.)
BELETRYSTYKA
literatura piękna, fikcja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok BELETRYSTYKA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BELETRYSTYKA

Quantcast