Synonimy do słowa DEFEKT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DEFEKT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DEFEKT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DEFEKT
to inaczej:

niedociągnięcie, skaza, uszkodzenie, wada, awaria (podrz.), feler (pot.) (podrz.), mankament (podrz.), niewielka wada (podrz.), usterka (podrz.)DEFEKT
to inaczej:

awaria, błąd, brak, feler, mankament, niedociągnięcie, niedoskonałość, skaza, uszkodzenie, wadaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

DEFEKT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa defekt?", są:

1. Defekt to inaczej niedociągnięcie, skaza, uszkodzenie, wada, awaria (podrz.), feler (pot.) (podrz.), mankament (podrz.), niewielka wada (podrz.), usterka (podrz.).
2. Defekt to inaczej awaria, błąd, brak, feler, mankament, niedociągnięcie, niedoskonałość, skaza, uszkodzenie, wada.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa DEFEKT

DEFEKT
niedociągnięcie, skaza, uszkodzenie, wada, awaria (podrz.), feler (pot.) (podrz.), mankament (podrz.), niewielka wada (podrz.), usterka (podrz.)
DEFEKT
awaria, błąd, brak, feler, mankament, niedociągnięcie, niedoskonałość, skaza, uszkodzenie, wada

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DEFEKT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x