Synonimy do słowa WADA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WADA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WADA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WADA
to inaczej:

defekt, niedociągnięcie, skaza, uszkodzenie, awaria (podrz.), feler (pot.) (podrz.), mankament (podrz.), niewielka wada (podrz.), usterka (podrz.)WADA
to inaczej:

kalectwo, niedorozwój, niepełnosprawność (książk.), ułomność, upośledzenieWADA
to inaczej:

minus, negatyw, zła strona, narowy (specjalist.) (podrz.), niedoskonałość (podrz.), niekorzyść (podrz.), przypadłość (podrz.), przywara (podrz.), słabostka (podrz.), słabość (podrz.), śmiesznostka (książk.) (podrz.), ujemna strona (podrz.), ułomność (podrz.), wada charakteru (podrz.)WADA
to inaczej:

minus, (specjalist.) narów, niedoskonałość, przypadłość, przywara, skaza, słabostka, słabość, zły nawyk, skłonnośćWADA
to inaczej:

defekt, brak, awaria, (pot.) feler, mankament, niedociągnięcie, odchylenie, (książk.) aberracja, anomalia, błąd, skaza, usterka, uszkodzenieWADA
to inaczej:

kalectwo, niedorozwój, nieprawidłowość, ułomność, upośledzenie, (książk.) dysfunkcjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

NIEWIELKA WADA
to inaczej:

feler (pot.), mankament, usterkaWADA CHARAKTERU
to inaczej:

narowy (specjalist.), niedoskonałość, niekorzyść, przypadłość, przywara, słabostka, słabość, śmiesznostka (książk.), ujemna strona, ułomność, arogancja (podrz.), bezczelność (podrz.), buta (podrz.), butność (podrz.), chucpa (podrz.), czelność (podrz.), hucpa (podrz.), impertynencja (podrz.), nadętość (pot.) (podrz.), pyszałkowatość (podrz.), tupet (podrz.), zarozumiałość (podrz.), zuchwalstwo (podrz.), zuchwałość (podrz.), dwulicowość (podrz.), fałsz (podrz.), hipokryzja (podrz.), nieszczerość (podrz.), obłuda (podrz.), udawanie (podrz.), zakłamanie (podrz.), gnuśność (podrz.), lenistwo (podrz.), nieróbstwo (podrz.), nygusostwo (podrz.), obijanie się (pot.) (podrz.), opieszałość (podrz.), próżniactwo (podrz.), mania wielkości (podrz.), megalomania (podrz.), poczucie wyższości (podrz.), niegrzeczność (podrz.), nieuprzejmość (podrz.), skąpstwo (podrz.), sknerstwo (podrz.), lichota (podrz.), marność (podrz.), próżność (podrz.), perfidia (podrz.), przewrotność (podrz.), zakłamanie (podrz.), gadatliwość (podrz.), gadulstwo (podrz.), cudzołóstwo (podrz.), niedochowanie wierności (książk.) (podrz.), niewierność (podrz.), przyprawianie rogów (pot.) (podrz.), skok w bok (pot.) (podrz.), zdrada (podrz.), egoizm (podrz.), interesowność (podrz.), samolubstwo (podrz.), sobkostwo (podrz.), zapatrzenie we własny pępek (pot.) (podrz.), dogmatyzm (podrz.), fanatyzm (podrz.), ślepa wiara (podrz.), zaślepienie (podrz.), minoderia (książk.) (podrz.), mizdrzenie się (podrz.), nietolerancja (podrz.), nietolerancyjność (podrz.), egocentryzm (podrz.), egotyzm (podrz.), narcyzm (podrz.), samouwielbienie (podrz.), brak uczciwości (podrz.), nieuczciwość (podrz.), nadużywanie (podrz.), nieumiarkowanie (podrz.), rozpusta (pot.) (podrz.), snobizm (podrz.), snobowanie się (podrz.)Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

WADA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wada?", są:

1. Wada to inaczej defekt, niedociągnięcie, skaza, uszkodzenie, awaria (podrz.), feler (pot.) (podrz.), mankament (podrz.), niewielka wada (podrz.), usterka (podrz.).
2. Wada to inaczej kalectwo, niedorozwój, niepełnosprawność (książk.), ułomność, upośledzenie.
3. Wada to inaczej minus, negatyw, zła strona, narowy (specjalist.) (podrz.), niedoskonałość (podrz.), niekorzyść (podrz.), przypadłość (podrz.), przywara (podrz.), słabostka (podrz.), słabość (podrz.), śmiesznostka (książk.) (podrz.), ujemna strona (podrz.), ułomność (podrz.), wada charakteru (podrz.).
4. Wada to inaczej minus, (specjalist.) narów, niedoskonałość, przypadłość, przywara, skaza, słabostka, słabość, zły nawyk, skłonność.
5. Wada to inaczej defekt, brak, awaria, (pot.) feler, mankament, niedociągnięcie, odchylenie, (książk.) aberracja, anomalia, błąd, skaza, usterka, uszkodzenie .
6. Wada to inaczej kalectwo, niedorozwój, nieprawidłowość, ułomność, upośledzenie, (książk.) dysfunkcja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa WADA

WADA
defekt, niedociągnięcie, skaza, uszkodzenie, awaria (podrz.), feler (pot.) (podrz.), mankament (podrz.), niewielka wada (podrz.), usterka (podrz.)
WADA
kalectwo, niedorozwój, niepełnosprawność (książk.), ułomność, upośledzenie
WADA
minus, negatyw, zła strona, narowy (specjalist.) (podrz.), niedoskonałość (podrz.), niekorzyść (podrz.), przypadłość (podrz.), przywara (podrz.), słabostka (podrz.), słabość (podrz.), śmiesznostka (książk.) (podrz.), ujemna strona (podrz.), ułomność (podrz.), wada charakteru (podrz.)
WADA
minus, (specjalist.) narów, niedoskonałość, przypadłość, przywara, skaza, słabostka, słabość, zły nawyk, skłonność
WADA
defekt, brak, awaria, (pot.) feler, mankament, niedociągnięcie, odchylenie, (książk.) aberracja, anomalia, błąd, skaza, usterka, uszkodzenie
WADA
kalectwo, niedorozwój, nieprawidłowość, ułomność, upośledzenie, (książk.) dysfunkcja

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WADA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x