Synonimy do słowa DOKUMENTACJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DOKUMENTACJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DOKUMENTACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DOKUMENTACJA
to inaczej:

specyfikacjaDOKUMENTACJA
to inaczej:

akta, dossierPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do DOKUMENTACJA.

Szukaj synonimów do słowa

DOKUMENTACJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dokumentacja?", są:

1. Dokumentacja to inaczej specyfikacja.
2. Dokumentacja to inaczej akta, dossier.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa DOKUMENTACJA

DOKUMENTACJA
specyfikacja
DOKUMENTACJA
akta, dossier

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DOKUMENTACJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DOKUMENTACJA

Quantcast