Synonimy do słowa FERTYCZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FERTYCZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FERTYCZNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FERTYCZNY
to inaczej:

czerstwy, dziarski, fertyczny (książk.), hoży, jary, krzepki, rześki, rzeźwy (przestarz.), w dobrej kondycji, witalny, zakonserwowany (żart.), żwawyFERTYCZNY
to inaczej:

fertyczny (książk.), gibki, giętki, smukły, sprawny, wygimnastykowany, zgrabny, zręczny, zwinnyFERTYCZNY
to inaczej:

żwawy, jary, zręczny, rześki, smukły, zgrabny, sprawny, gibki, krzepki, czerstwy, w dobrej kondycji, hoży, dziarski, witalny, giętki, zakonserwowany, rzeźwy, zwinny, wygimnastykowanyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

FERTYCZNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa fertyczny?", są:

1. Fertyczny to inaczej czerstwy, dziarski, fertyczny (książk.), hoży, jary, krzepki, rześki, rzeźwy (przestarz.), w dobrej kondycji, witalny, zakonserwowany (żart.), żwawy.
2. Fertyczny to inaczej fertyczny (książk.), gibki, giętki, smukły, sprawny, wygimnastykowany, zgrabny, zręczny, zwinny.
3. Fertyczny to inaczej żwawy, jary, zręczny, rześki, smukły, zgrabny, sprawny, gibki, krzepki, czerstwy, w dobrej kondycji, hoży, dziarski, witalny, giętki, zakonserwowany, rzeźwy, zwinny, wygimnastykowany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa FERTYCZNY

FERTYCZNY
czerstwy, dziarski, fertyczny (książk.), hoży, jary, krzepki, rześki, rzeźwy (przestarz.), w dobrej kondycji, witalny, zakonserwowany (żart.), żwawy
FERTYCZNY
fertyczny (książk.), gibki, giętki, smukły, sprawny, wygimnastykowany, zgrabny, zręczny, zwinny
FERTYCZNY
żwawy, jary, zręczny, rześki, smukły, zgrabny, sprawny, gibki, krzepki, czerstwy, w dobrej kondycji, hoży, dziarski, witalny, giętki, zakonserwowany, rzeźwy, zwinny, wygimnastykowany

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FERTYCZNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x