Synonimy do słowa GIBKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: GIBKI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa GIBKI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

GIBKI
to inaczej:

fertyczny (książk.), giętki, smukły, sprawny, wygimnastykowany, zgrabny, zręczny, zwinnyGIBKI
to inaczej:

zręczny, sprężysty, smukły, zgrabny, sprawny, śmigły, lekki, chyży, giętki, fertyczny, zwinny, wygimnastykowanyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

GIBKI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa gibki?", są:

1. Gibki to inaczej fertyczny (książk.), giętki, smukły, sprawny, wygimnastykowany, zgrabny, zręczny, zwinny.
2. Gibki to inaczej zręczny, sprężysty, smukły, zgrabny, sprawny, śmigły, lekki, chyży, giętki, fertyczny, zwinny, wygimnastykowany.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa GIBKI

GIBKI
fertyczny (książk.), giętki, smukły, sprawny, wygimnastykowany, zgrabny, zręczny, zwinny
GIBKI
zręczny, sprężysty, smukły, zgrabny, sprawny, śmigły, lekki, chyży, giętki, fertyczny, zwinny, wygimnastykowany

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: GIBKI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x