Synonimy do słowa IKONA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: IKONA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa IKONA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

IKONA
to inaczej:

ikona (specjalist.), znak ikoniczny, logo (podrz.), logotyp (specjalist.) (podrz.), marka (podrz.), drogowskaz (podrz.), kierunkowskaz (podrz.), migacz (pot.) (podrz.), znak drogowy (podrz.), piktogram (podrz.), znak graficzny (podrz.), znak konwencjonalny (nadrz.), znak umowny (nadrz.)IKONA
to inaczej:

ikona, dzieło malarskie (nadrz.), obraz (nadrz.)IKONA
to inaczej:

symbol, znakIKONA
to inaczej:

obraz, malowidło, święty wizerunek, obraz sakralny, obraz kultowyIKONA
to inaczej:

znak, symbol, oznaczenie, obrazek, piktogram, skrótIKONA
to inaczej:

symbolPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

IKONA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ikona?", są:

1. Ikona to inaczej ikona (specjalist.), znak ikoniczny, logo (podrz.), logotyp (specjalist.) (podrz.), marka (podrz.), drogowskaz (podrz.), kierunkowskaz (podrz.), migacz (pot.) (podrz.), znak drogowy (podrz.), piktogram (podrz.), znak graficzny (podrz.), znak konwencjonalny (nadrz.), znak umowny (nadrz.).
2. Ikona to inaczej ikona, dzieło malarskie (nadrz.), obraz (nadrz.).
3. Ikona to inaczej symbol, znak.
4. Ikona to inaczej obraz, malowidło, święty wizerunek, obraz sakralny, obraz kultowy.
5. Ikona to inaczej znak, symbol, oznaczenie, obrazek, piktogram, skrót.
6. Ikona to inaczej symbol.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa IKONA

IKONA
ikona (specjalist.), znak ikoniczny, logo (podrz.), logotyp (specjalist.) (podrz.), marka (podrz.), drogowskaz (podrz.), kierunkowskaz (podrz.), migacz (pot.) (podrz.), znak drogowy (podrz.), piktogram (podrz.), znak graficzny (podrz.), znak konwencjonalny (nadrz.), znak umowny (nadrz.)
IKONA
ikona, dzieło malarskie (nadrz.), obraz (nadrz.)
IKONA
symbol, znak
IKONA
obraz, malowidło, święty wizerunek, obraz sakralny, obraz kultowy
IKONA
znak, symbol, oznaczenie, obrazek, piktogram, skrót
IKONA
symbol

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok IKONA

IKONA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: IKONA

x