Synonimy do słowa MARKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MARKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MARKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MARKA
to inaczej:

logo, logotyp (specjalist.), ekslibris (podrz.), ex libris (podrz.), księgoznak (podrz.), ikona (specjalist.) (nadrz.), znak ikoniczny (nadrz.)MARKA
to inaczej:

renoma, reputacjaMARKA
to inaczej:

logo, logotyp, brand, znak rozpoznawczy, znak firmowy, znak fabryczny, znak towarowy, oznaczenie, firmaMARKA
to inaczej:

renoma, reputacja, uznanie, opiniaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do MARKA.

Szukaj synonimów do słowa

MARKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa marka?", są:

1. Marka to inaczej logo, logotyp (specjalist.), ekslibris (podrz.), ex libris (podrz.), księgoznak (podrz.), ikona (specjalist.) (nadrz.), znak ikoniczny (nadrz.).
2. Marka to inaczej renoma, reputacja.
3. Marka to inaczej logo, logotyp, brand, znak rozpoznawczy, znak firmowy, znak fabryczny, znak towarowy, oznaczenie, firma.
4. Marka to inaczej renoma, reputacja, uznanie, opinia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa MARKA

MARKA
logo, logotyp (specjalist.), ekslibris (podrz.), ex libris (podrz.), księgoznak (podrz.), ikona (specjalist.) (nadrz.), znak ikoniczny (nadrz.)
MARKA
renoma, reputacja
MARKA
logo, logotyp, brand, znak rozpoznawczy, znak firmowy, znak fabryczny, znak towarowy, oznaczenie, firma
MARKA
renoma, reputacja, uznanie, opinia

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MARKA

MARKA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MARKA

x