Synonimy do słowa INFILTRACJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: INFILTRACJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa INFILTRACJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

INFILTRACJA
to inaczej:

inwigilacja, monitoring, śledzenieINFILTRACJA
to inaczej:

przenikanieINFILTRACJA
to inaczej:

przenikanie, przesiąkanieINFILTRACJA
to inaczej:

przenikanie, monitoring, śledzenie, inwigilacja, docieranie, przedostawanie się, wnikaniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do INFILTRACJA.

Szukaj synonimów do słowa

INFILTRACJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa infiltracja?", są:

1. Infiltracja to inaczej inwigilacja, monitoring, śledzenie.
2. Infiltracja to inaczej przenikanie.
3. Infiltracja to inaczej przenikanie, przesiąkanie.
4. Infiltracja to inaczej przenikanie, monitoring, śledzenie, inwigilacja, docieranie, przedostawanie się, wnikanie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa INFILTRACJA

INFILTRACJA
inwigilacja, monitoring, śledzenie
INFILTRACJA
przenikanie
INFILTRACJA
przenikanie, przesiąkanie
INFILTRACJA
przenikanie, monitoring, śledzenie, inwigilacja, docieranie, przedostawanie się, wnikanie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok INFILTRACJA

INFILTRACJA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      5 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: INFILTRACJA

x