Synonimy do słowa KONSTRUKCJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KONSTRUKCJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KONSTRUKCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KONSTRUKCJA
to inaczej:

budowa, strukturaKONSTRUKCJA
to inaczej:

obramowanie, rama, szkieletKONSTRUKCJA
to inaczej:

pomysł, propozycja, wnioskowanieKONSTRUKCJA
to inaczej:

obramowanie, oprawa, rama, struktura, szkielet, układ, budowaKONSTRUKCJA
to inaczej:

budowa, konstruowanie, montowanie, montaż, składanie, budowanieKONSTRUKCJA
to inaczej:

kondycjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KONSTRUKCJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa konstrukcja?", są:

1. Konstrukcja to inaczej budowa, struktura.
2. Konstrukcja to inaczej obramowanie, rama, szkielet.
3. Konstrukcja to inaczej pomysł, propozycja, wnioskowanie.
4. Konstrukcja to inaczej obramowanie, oprawa, rama, struktura, szkielet, układ, budowa.
5. Konstrukcja to inaczej budowa, konstruowanie, montowanie, montaż, składanie, budowanie.
6. Konstrukcja to inaczej kondycja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA
budowa, struktura
KONSTRUKCJA
obramowanie, rama, szkielet
KONSTRUKCJA
pomysł, propozycja, wnioskowanie
KONSTRUKCJA
obramowanie, oprawa, rama, struktura, szkielet, układ, budowa
KONSTRUKCJA
budowa, konstruowanie, montowanie, montaż, składanie, budowanie
KONSTRUKCJA
kondycja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KONSTRUKCJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KONSTRUKCJA

x