Synonimy do słowa SZKIELET

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SZKIELET.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SZKIELET

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SZKIELET
to inaczej:

kanwa, osnowa, podstawa (pot.), schemat (poet.), szkic, zarys, zrąb (książk.)SZKIELET
to inaczej:

konstrukcja, obramowanie, ramaSZKIELET
to inaczej:

(książk.) kościec, (książk.) układ kostnySZKIELET
to inaczej:

kanwa, konstrukcja, motyw, obramowanie, osnowa, podstawa, rama, schemat, szkic, zarys, zrąbPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do SZKIELET.

Szukaj synonimów do słowa

SZKIELET inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa szkielet?", są:

1. Szkielet to inaczej kanwa, osnowa, podstawa (pot.), schemat (poet.), szkic, zarys, zrąb (książk.).
2. Szkielet to inaczej konstrukcja, obramowanie, rama.
3. Szkielet to inaczej (książk.) kościec, (książk.) układ kostny.
4. Szkielet to inaczej kanwa, konstrukcja, motyw, obramowanie, osnowa, podstawa, rama, schemat, szkic, zarys, zrąb.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa SZKIELET

SZKIELET
kanwa, osnowa, podstawa (pot.), schemat (poet.), szkic, zarys, zrąb (książk.)
SZKIELET
konstrukcja, obramowanie, rama
SZKIELET
(książk.) kościec, (książk.) układ kostny
SZKIELET
kanwa, konstrukcja, motyw, obramowanie, osnowa, podstawa, rama, schemat, szkic, zarys, zrąb

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SZKIELET

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SZKIELET

x