Synonimy do słowa KPIARSKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KPIARSKI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KPIARSKI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KPIARSKI
to inaczej:

zgrywny (pot.)KPIARSKI
to inaczej:

prześmiewczy, zgrywny, sardoniczny, kąśliwy, kostyczny, zjadliwy, uszczypliwy, szyderczy, cięty, sarkastyczny, ironiczny, kpiącyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KPIARSKI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kpiarski?", są:

1. Kpiarski to inaczej zgrywny (pot.).
2. Kpiarski to inaczej prześmiewczy, zgrywny, sardoniczny, kąśliwy, kostyczny, zjadliwy, uszczypliwy, szyderczy, cięty, sarkastyczny, ironiczny, kpiący.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa KPIARSKI

KPIARSKI
zgrywny (pot.)
KPIARSKI
prześmiewczy, zgrywny, sardoniczny, kąśliwy, kostyczny, zjadliwy, uszczypliwy, szyderczy, cięty, sarkastyczny, ironiczny, kpiący

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KPIARSKI

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KPIARSKI

x