Synonimy do słowa KRZYWDA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KRZYWDA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KRZYWDA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KRZYWDA
to inaczej:

krzywdaKRZYWDA
to inaczej:

niesprawiedliwość, nieszczęścieKRZYWDA
to inaczej:

strata, szkoda, szwank, uszczerbekKRZYWDA
to inaczej:

niedola, nieszczęście, strata, błąd, szkoda, szwank, uraz, uszczerbek, złoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KRZYWDA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa krzywda?", są:

1. Krzywda to inaczej krzywda.
2. Krzywda to inaczej niesprawiedliwość, nieszczęście.
3. Krzywda to inaczej strata, szkoda, szwank, uszczerbek.
4. Krzywda to inaczej niedola, nieszczęście, strata, błąd, szkoda, szwank, uraz, uszczerbek, zło.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa KRZYWDA

KRZYWDA
krzywda
KRZYWDA
niesprawiedliwość, nieszczęście
KRZYWDA
strata, szkoda, szwank, uszczerbek
KRZYWDA
niedola, nieszczęście, strata, błąd, szkoda, szwank, uraz, uszczerbek, zło

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KRZYWDA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x