Synonimy do słowa KREW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KREW.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KREW

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KREW
to inaczej:

farba (pot.), jucha (pot.), posoka, barwnik czerwony krwi (podrz.), hemoglobina (specjalist.) (podrz.), osocze (podrz.), plazma krwi (podrz.), płyn ustrojowy (nadrz.)KREW
to inaczej:

(pot.) farba, (pot.) jucha, (książk.) posokaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do KREW.

IŚĆ JAK KREW Z NOSA
to inaczej:

(pot.) ślimaczyć się, wlec sięZACHOWUJĄCY ZIMNĄ KREW
to inaczej:

opanowany, pełen rezerwy, powściągliwy, spokojny, stoickiZIMNA KREW
to inaczej:

opanowanie, panowanie nad sobą, przytomność, samokontrola, spokójSzukaj synonimów do słowa

KREW inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa krew?", są:

1. Krew to inaczej farba (pot.), jucha (pot.), posoka, barwnik czerwony krwi (podrz.), hemoglobina (specjalist.) (podrz.), osocze (podrz.), plazma krwi (podrz.), płyn ustrojowy (nadrz.).
2. Krew to inaczej (pot.) farba, (pot.) jucha, (książk.) posoka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa KREW

KREW
farba (pot.), jucha (pot.), posoka, barwnik czerwony krwi (podrz.), hemoglobina (specjalist.) (podrz.), osocze (podrz.), plazma krwi (podrz.), płyn ustrojowy (nadrz.)
KREW
(pot.) farba, (pot.) jucha, (książk.) posoka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KREW

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KREW

x