Synonimy do słowa MENTOR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MENTOR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MENTOR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MENTOR
to inaczej:

guru, mistrz, nauczyciel, przewodnik, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)MENTOR
to inaczej:

opiekun, promotor (podrz.), opiekun naukowy (podrz.), tutor (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)MENTOR
to inaczej:

doradca, guru, instruktor, konsultant, maestro, mecenas, mistrz, nauczyciel, opiekun, pedagog, profesor, protektor, przewodnik, szkoleniowiec, coach, wzór, autorytetPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

MENTOR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa mentor?", są:

1. Mentor to inaczej guru, mistrz, nauczyciel, przewodnik, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Mentor to inaczej opiekun, promotor (podrz.), opiekun naukowy (podrz.), tutor (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
3. Mentor to inaczej doradca, guru, instruktor, konsultant, maestro, mecenas, mistrz, nauczyciel, opiekun, pedagog, profesor, protektor, przewodnik, szkoleniowiec, coach, wzór, autorytet.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa MENTOR

MENTOR
guru, mistrz, nauczyciel, przewodnik, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
MENTOR
opiekun, promotor (podrz.), opiekun naukowy (podrz.), tutor (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
MENTOR
doradca, guru, instruktor, konsultant, maestro, mecenas, mistrz, nauczyciel, opiekun, pedagog, profesor, protektor, przewodnik, szkoleniowiec, coach, wzór, autorytet

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MENTOR

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MENTOR

x