Synonimy do słowa PROFESOR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PROFESOR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PROFESOR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PROFESOR
to inaczej:

belfer (pot.), nauczyciel, pedagog, profesor (pot.), guwerner (podrz.), korepetytor (podrz.), nauczyciel domowy (podrz.), nauczyciel prywatny (podrz.), tutor (przestarz.) (podrz.), lektor (podrz.), nauczyciel języka obcego (podrz.), latynista (podrz.), łacinnik (podrz.), nauczyciel łaciny (podrz.), wychowawca (podrz.), mózgowiec (pot.) (nadrz.), pracownik umysłowy (nadrz.)PROFESOR
to inaczej:

dydaktyk, nauczyciel akademicki, uczony, badacz, mentor, mistrzPROFESOR
to inaczej:

dydaktyk, belfer, instruktor, mistrz, nauczyciel, mentor, wychowawca, pedagog, bakałarzPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PROFESOR.

PROFESOR NADZWYCZAJNY
to inaczej:

docentSzukaj synonimów do słowa

PROFESOR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa profesor?", są:

1. Profesor to inaczej belfer (pot.), nauczyciel, pedagog, profesor (pot.), guwerner (podrz.), korepetytor (podrz.), nauczyciel domowy (podrz.), nauczyciel prywatny (podrz.), tutor (przestarz.) (podrz.), lektor (podrz.), nauczyciel języka obcego (podrz.), latynista (podrz.), łacinnik (podrz.), nauczyciel łaciny (podrz.), wychowawca (podrz.), mózgowiec (pot.) (nadrz.), pracownik umysłowy (nadrz.).
2. Profesor to inaczej dydaktyk, nauczyciel akademicki, uczony, badacz, mentor, mistrz.
3. Profesor to inaczej dydaktyk, belfer, instruktor, mistrz, nauczyciel, mentor, wychowawca, pedagog, bakałarz.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PROFESOR

PROFESOR
belfer (pot.), nauczyciel, pedagog, profesor (pot.), guwerner (podrz.), korepetytor (podrz.), nauczyciel domowy (podrz.), nauczyciel prywatny (podrz.), tutor (przestarz.) (podrz.), lektor (podrz.), nauczyciel języka obcego (podrz.), latynista (podrz.), łacinnik (podrz.), nauczyciel łaciny (podrz.), wychowawca (podrz.), mózgowiec (pot.) (nadrz.), pracownik umysłowy (nadrz.)
PROFESOR
dydaktyk, nauczyciel akademicki, uczony, badacz, mentor, mistrz
PROFESOR
dydaktyk, belfer, instruktor, mistrz, nauczyciel, mentor, wychowawca, pedagog, bakałarz

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PROFESOR

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PROFESOR

Quantcast