Synonimy do słowa MIKRY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MIKRY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MIKRY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MIKRY
to inaczej:

mały, miniaturowy, nieduży, niewielki, karłowaty (podrz.), lilipuci (podrz.), malutki (podrz.), tyci tyci (podrz.)MIKRY
to inaczej:

niewielki, mały, marny, nieduży, miniaturowyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do MIKRY.

Szukaj synonimów do słowa

MIKRY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa mikry?", są:

1. Mikry to inaczej mały, miniaturowy, nieduży, niewielki, karłowaty (podrz.), lilipuci (podrz.), malutki (podrz.), tyci tyci (podrz.).
2. Mikry to inaczej niewielki, mały, marny, nieduży, miniaturowy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa MIKRY

MIKRY
mały, miniaturowy, nieduży, niewielki, karłowaty (podrz.), lilipuci (podrz.), malutki (podrz.), tyci tyci (podrz.)
MIKRY
niewielki, mały, marny, nieduży, miniaturowy

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MIKRY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MIKRY

Quantcast