Synonimy do słowa OGŁOSIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OGŁOSIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OGŁOSIĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OGŁOSIĆ
to inaczej:

obwołać, okrzyknąć, proklamowaćOGŁOSIĆ
to inaczej:

oznajmić, powiedzieć, rzec, stwierdzić, zakomunikować, opisać (podrz.), opowiedzieć (podrz.), przedstawić (podrz.), zaprezentować (podrz.), puścić parę z ust (pot.) (podrz.), wygadać się (podrz.), wypaplać (podrz.)OGŁOSIĆ
to inaczej:

promulgowaćOGŁOSIĆ
to inaczej:

obwołać, okrzyknąć, oświadczyć, oznajmić, powiedzieć, rzec, stwierdzić, zakomunikowaćOGŁOSIĆ
to inaczej:

proklamowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OGŁOSIĆ.

OGŁOSIĆ DRUKIEM
to inaczej:

opublikować, wydaćSzukaj synonimów do słowa

OGŁOSIĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ogłosić?", są:

1. Ogłosić to inaczej obwołać, okrzyknąć, proklamować.
2. Ogłosić to inaczej oznajmić, powiedzieć, rzec, stwierdzić, zakomunikować, opisać (podrz.), opowiedzieć (podrz.), przedstawić (podrz.), zaprezentować (podrz.), puścić parę z ust (pot.) (podrz.), wygadać się (podrz.), wypaplać (podrz.).
3. Ogłosić to inaczej promulgować.
4. Ogłosić to inaczej obwołać, okrzyknąć, oświadczyć, oznajmić, powiedzieć, rzec, stwierdzić, zakomunikować.
5. Ogłosić to inaczej proklamować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa OGŁOSIĆ

OGŁOSIĆ
obwołać, okrzyknąć, proklamować
OGŁOSIĆ
oznajmić, powiedzieć, rzec, stwierdzić, zakomunikować, opisać (podrz.), opowiedzieć (podrz.), przedstawić (podrz.), zaprezentować (podrz.), puścić parę z ust (pot.) (podrz.), wygadać się (podrz.), wypaplać (podrz.)
OGŁOSIĆ
promulgować
OGŁOSIĆ
obwołać, okrzyknąć, oświadczyć, oznajmić, powiedzieć, rzec, stwierdzić, zakomunikować
OGŁOSIĆ
proklamować

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OGŁOSIĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OGŁOSIĆ

Quantcast