Synonimy do słowa SKRAWEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SKRAWEK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SKRAWEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SKRAWEK
to inaczej:

kawałek, świstek, urywekSKRAWEK
to inaczej:

kawałek, obrzynek, ścinekSKRAWEK
to inaczej:

odpadSKRAWEK
to inaczej:

farfocel, paproch, kawałek, ścinek, obrzynek, strzęp, świstek, urywek, odpad, wiórPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SKRAWEK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa skrawek?", są:

1. Skrawek to inaczej kawałek, świstek, urywek.
2. Skrawek to inaczej kawałek, obrzynek, ścinek.
3. Skrawek to inaczej odpad.
4. Skrawek to inaczej farfocel, paproch, kawałek, ścinek, obrzynek, strzęp, świstek, urywek, odpad, wiór.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa SKRAWEK

SKRAWEK
kawałek, świstek, urywek
SKRAWEK
kawałek, obrzynek, ścinek
SKRAWEK
odpad
SKRAWEK
farfocel, paproch, kawałek, ścinek, obrzynek, strzęp, świstek, urywek, odpad, wiór

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SKRAWEK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x