Synonimy do słowa URYWEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: URYWEK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa URYWEK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

URYWEK
to inaczej:

kawałek, skrawek, świstekURYWEK
to inaczej:

odprysk, okruch, ustęp, wycinek, wyimek, wyjątek, część (nadrz.), element (nadrz.), fragment (nadrz.)URYWEK
to inaczej:

wyimek, ustęp, okruch, farfocel, odprysk, paproch, kawałek, ścinek, wycinek, wyjątek, obrzynek, fragment, strzęp, skrawek, świstekPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

URYWEK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa urywek?", są:

1. Urywek to inaczej kawałek, skrawek, świstek.
2. Urywek to inaczej odprysk, okruch, ustęp, wycinek, wyimek, wyjątek, część (nadrz.), element (nadrz.), fragment (nadrz.).
3. Urywek to inaczej wyimek, ustęp, okruch, farfocel, odprysk, paproch, kawałek, ścinek, wycinek, wyjątek, obrzynek, fragment, strzęp, skrawek, świstek.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa URYWEK

URYWEK
kawałek, skrawek, świstek
URYWEK
odprysk, okruch, ustęp, wycinek, wyimek, wyjątek, część (nadrz.), element (nadrz.), fragment (nadrz.)
URYWEK
wyimek, ustęp, okruch, farfocel, odprysk, paproch, kawałek, ścinek, wycinek, wyjątek, obrzynek, fragment, strzęp, skrawek, świstek

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: URYWEK

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x