Synonimy do słowa OPINIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPINIA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPINIA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPINIA
to inaczej:

głos, sąd, zdanieOPINIA
to inaczej:

imię, reputacja, sława, cześć (podrz.), dobre imię (podrz.), honor (podrz.)OPINIA
to inaczej:

mniemanie, pogląd, pojęcie, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, sąd, spojrzenie (żart.), stosunek, zdanie, izm (pot.) (podrz.), orientacja (podrz.), stanowisko (podrz.)OPINIA
to inaczej:

orzeczenie, sąd, wyrokOPINIA
to inaczej:

referencje, świadectwo z pracyOPINIA
to inaczej:

werdykt, wyrokOPINIA
to inaczej:

pogląd, przekonanie, przeświadczenie, głos, komentarz, mniemanie, ocena, stosunek, zdanie, wypowiedź, wiara, osądOPINIA
to inaczej:

reputacja, renoma, sława, (książk.) imię, dobre imięOPINIA
to inaczej:

ewaluacje, orzeczenie, otaksowanie, referencje, stanowisko, werdykt, wyrok, taksacjaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do OPINIA.

OPINIA POZYTYWNA
to inaczej:

plecy (pot.), polecenie, poparcie, protegowanie, protekcja, przyczyna (przestarz.), rekomendacja, wsparcie, wstawiennictwo, zalecenie, poplecznictwo (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

OPINIA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa opinia?", są:

1. Opinia to inaczej głos, sąd, zdanie.
2. Opinia to inaczej imię, reputacja, sława, cześć (podrz.), dobre imię (podrz.), honor (podrz.).
3. Opinia to inaczej mniemanie, pogląd, pojęcie, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, sąd, spojrzenie (żart.), stosunek, zdanie, izm (pot.) (podrz.), orientacja (podrz.), stanowisko (podrz.).
4. Opinia to inaczej orzeczenie, sąd, wyrok.
5. Opinia to inaczej referencje, świadectwo z pracy.
6. Opinia to inaczej werdykt, wyrok.
7. Opinia to inaczej pogląd, przekonanie, przeświadczenie, głos, komentarz, mniemanie, ocena, stosunek, zdanie, wypowiedź, wiara, osąd.
8. Opinia to inaczej reputacja, renoma, sława, (książk.) imię, dobre imię.
9. Opinia to inaczej ewaluacje, orzeczenie, otaksowanie, referencje, stanowisko, werdykt, wyrok, taksacja.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa OPINIA

OPINIA
głos, sąd, zdanie
OPINIA
imię, reputacja, sława, cześć (podrz.), dobre imię (podrz.), honor (podrz.)
OPINIA
mniemanie, pogląd, pojęcie, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, sąd, spojrzenie (żart.), stosunek, zdanie, izm (pot.) (podrz.), orientacja (podrz.), stanowisko (podrz.)
OPINIA
orzeczenie, sąd, wyrok
OPINIA
referencje, świadectwo z pracy
OPINIA
werdykt, wyrok
OPINIA
pogląd, przekonanie, przeświadczenie, głos, komentarz, mniemanie, ocena, stosunek, zdanie, wypowiedź, wiara, osąd
OPINIA
reputacja, renoma, sława, (książk.) imię, dobre imię
OPINIA
ewaluacje, orzeczenie, otaksowanie, referencje, stanowisko, werdykt, wyrok, taksacja

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OPINIA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPINIA

Quantcast