Synonimy do słowa ORATOR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ORATOR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ORATOR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ORATOR
to inaczej:

krasomówca, mówca, prelegent, przemawiający, retor, zabierający głos, złotousty (książk.)ORATOR
to inaczej:

złotousty, bajerant, mówca, retor, prelegent, zabierający głos, krasomówca, przemawiającyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do ORATOR.

Szukaj synonimów do słowa

ORATOR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa orator?", są:

1. Orator to inaczej krasomówca, mówca, prelegent, przemawiający, retor, zabierający głos, złotousty (książk.).
2. Orator to inaczej złotousty, bajerant, mówca, retor, prelegent, zabierający głos, krasomówca, przemawiający.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ORATOR

ORATOR
krasomówca, mówca, prelegent, przemawiający, retor, zabierający głos, złotousty (książk.)
ORATOR
złotousty, bajerant, mówca, retor, prelegent, zabierający głos, krasomówca, przemawiający

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ORATOR

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ORATOR

Quantcast