Synonimy do słowa OSZCZERSTWO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OSZCZERSTWO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OSZCZERSTWO

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OSZCZERSTWO
to inaczej:

kalumnia, pomówienie, potwarzOSZCZERSTWO
to inaczej:

obmowa, zniesławienieOSZCZERSTWO
to inaczej:

paszkwil, potwarz, zniesławienie, zniewagaOSZCZERSTWO
to inaczej:

(książk.) kalumnia, (książk.) potwarzOSZCZERSTWO
to inaczej:

(pot.) bajer, fałsz, (pot.) bujda, (pot.) lipa, zniewaga, kłamstwo, nabieranie, (pot.) kit, brednia, łgarstwo, zniesławienie, paszkwil, (pot.) ściema, krętactwo, nieprawda, oszustwo, pomówienie, obmowa, (pot.) kant, mydlenie oczuPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OSZCZERSTWO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oszczerstwo?", są:

1. Oszczerstwo to inaczej kalumnia, pomówienie, potwarz.
2. Oszczerstwo to inaczej obmowa, zniesławienie.
3. Oszczerstwo to inaczej paszkwil, potwarz, zniesławienie, zniewaga.
4. Oszczerstwo to inaczej (książk.) kalumnia, (książk.) potwarz.
5. Oszczerstwo to inaczej (pot.) bajer, fałsz, (pot.) bujda, (pot.) lipa, zniewaga, kłamstwo, nabieranie, (pot.) kit, brednia, łgarstwo, zniesławienie, paszkwil, (pot.) ściema, krętactwo, nieprawda, oszustwo, pomówienie, obmowa, (pot.) kant, mydlenie oczu .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa OSZCZERSTWO

OSZCZERSTWO
kalumnia, pomówienie, potwarz
OSZCZERSTWO
obmowa, zniesławienie
OSZCZERSTWO
paszkwil, potwarz, zniesławienie, zniewaga
OSZCZERSTWO
(książk.) kalumnia, (książk.) potwarz
OSZCZERSTWO
(pot.) bajer, fałsz, (pot.) bujda, (pot.) lipa, zniewaga, kłamstwo, nabieranie, (pot.) kit, brednia, łgarstwo, zniesławienie, paszkwil, (pot.) ściema, krętactwo, nieprawda, oszustwo, pomówienie, obmowa, (pot.) kant, mydlenie oczu

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OSZCZERSTWO

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OSZCZERSTWO

Quantcast