Synonimy do słowa OSZUKAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OSZUKAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OSZUKAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OSZUKAĆ
to inaczej:

naciąć (pot.), orżnąć (pot.), wprowadzić w błąd, wydymać (wulg.), nabić w butelkę (pot.) (podrz.), nabrać (podrz.), wpuścić w maliny (pot.) (podrz.), wykiwać (pot.) (podrz.), wyrolować (podrz.), wystrychnąć na dudka (pot.) (podrz.), zrobić w balona (przestarz.) (podrz.), zrobić w bambuko (pot.) (podrz.), zrobić w konia (pot.) (podrz.), obałamucić (podrz.), otumanić (podrz.), zabajtlować (pot.) (podrz.), zamącić w głowie (podrz.), zbajerować (pot.) (podrz.)OSZUKAĆ
to inaczej:

doliczyć, nabrać, (pot.) naciąć, okraść, (pot.) orżnąć, podejść, wprowadzić w błąd, (pot.) wydymać, zdradzić, zwieśćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OSZUKAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oszukać?", są:

1. Oszukać to inaczej naciąć (pot.), orżnąć (pot.), wprowadzić w błąd, wydymać (wulg.), nabić w butelkę (pot.) (podrz.), nabrać (podrz.), wpuścić w maliny (pot.) (podrz.), wykiwać (pot.) (podrz.), wyrolować (podrz.), wystrychnąć na dudka (pot.) (podrz.), zrobić w balona (przestarz.) (podrz.), zrobić w bambuko (pot.) (podrz.), zrobić w konia (pot.) (podrz.), obałamucić (podrz.), otumanić (podrz.), zabajtlować (pot.) (podrz.), zamącić w głowie (podrz.), zbajerować (pot.) (podrz.).
2. Oszukać to inaczej doliczyć, nabrać, (pot.) naciąć, okraść, (pot.) orżnąć, podejść, wprowadzić w błąd, (pot.) wydymać, zdradzić, zwieść.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OSZUKAĆ

OSZUKAĆ
naciąć (pot.), orżnąć (pot.), wprowadzić w błąd, wydymać (wulg.), nabić w butelkę (pot.) (podrz.), nabrać (podrz.), wpuścić w maliny (pot.) (podrz.), wykiwać (pot.) (podrz.), wyrolować (podrz.), wystrychnąć na dudka (pot.) (podrz.), zrobić w balona (przestarz.) (podrz.), zrobić w bambuko (pot.) (podrz.), zrobić w konia (pot.) (podrz.), obałamucić (podrz.), otumanić (podrz.), zabajtlować (pot.) (podrz.), zamącić w głowie (podrz.), zbajerować (pot.) (podrz.)
OSZUKAĆ
doliczyć, nabrać, (pot.) naciąć, okraść, (pot.) orżnąć, podejść, wprowadzić w błąd, (pot.) wydymać, zdradzić, zwieść

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OSZUKAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x