Synonimy do słowa PIERZCHAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIERZCHAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIERZCHAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIERZCHAĆ
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćPIERZCHAĆ
to inaczej:

zabierać się, czmychać, ulatniać się, umykać, uchodzić, rejterować, uciekać, wyrywać, zmykać, zwiewać, pryskać, brać nogi za pas, wiać, dawać dylaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PIERZCHAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pierzchać?", są:

1. Pierzchać to inaczej brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać.
2. Pierzchać to inaczej zabierać się, czmychać, ulatniać się, umykać, uchodzić, rejterować, uciekać, wyrywać, zmykać, zwiewać, pryskać, brać nogi za pas, wiać, dawać dyla.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PIERZCHAĆ

PIERZCHAĆ
brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać
PIERZCHAĆ
zabierać się, czmychać, ulatniać się, umykać, uchodzić, rejterować, uciekać, wyrywać, zmykać, zwiewać, pryskać, brać nogi za pas, wiać, dawać dyla

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIERZCHAĆ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x