Synonimy do słowa OPARCIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPARCIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPARCIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPARCIE
to inaczej:

opoka, ostoja, podpora, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)OPARCIE
to inaczej:

podporaOPARCIE
to inaczej:

wsparcie, (książk.) opoka, (książk.) ostoja, podpora, skała, pomocPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OPARCIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa oparcie?", są:

1. Oparcie to inaczej opoka, ostoja, podpora, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.).
2. Oparcie to inaczej podpora.
3. Oparcie to inaczej wsparcie, (książk.) opoka, (książk.) ostoja, podpora, skała, pomoc.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa OPARCIE

OPARCIE
opoka, ostoja, podpora, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)
OPARCIE
podpora
OPARCIE
wsparcie, (książk.) opoka, (książk.) ostoja, podpora, skała, pomoc

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OPARCIE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPARCIE

Quantcast