Synonimy do słowa PODPORA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PODPORA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PODPORA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PODPORA
to inaczej:

filar, kilblok (specjalist.), kolumna, podparcie, słup, suport (specjalist.), wspornikPODPORA
to inaczej:

oparcie, opoka, ostoja, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)PODPORA
to inaczej:

pomoc, ostoja, filar, słup, skarpa, (specjalist.) kilblok, opoka, kolumna, skała, wspornik, podparcie, podwalinaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PODPORA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa podpora?", są:

1. Podpora to inaczej filar, kilblok (specjalist.), kolumna, podparcie, słup, suport (specjalist.), wspornik.
2. Podpora to inaczej oparcie, opoka, ostoja, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.).
3. Podpora to inaczej pomoc, ostoja, filar, słup, skarpa, (specjalist.) kilblok, opoka, kolumna, skała, wspornik, podparcie, podwalina.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PODPORA

PODPORA
filar, kilblok (specjalist.), kolumna, podparcie, słup, suport (specjalist.), wspornik
PODPORA
oparcie, opoka, ostoja, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)
PODPORA
pomoc, ostoja, filar, słup, skarpa, (specjalist.) kilblok, opoka, kolumna, skała, wspornik, podparcie, podwalina

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PODPORA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PODPORA

Quantcast