Synonimy do słowa RUDYMENT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: RUDYMENT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa RUDYMENT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

RUDYMENT
to inaczej:

baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)RUDYMENT
to inaczej:

pozostałość, relikt, szczątekRUDYMENT
to inaczej:

fundament, tworzywo, substancja, substrat, podłoże, podstawa, baza, podwalinaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do RUDYMENT.

Szukaj synonimów do słowa

RUDYMENT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa rudyment?", są:

1. Rudyment to inaczej baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.).
2. Rudyment to inaczej pozostałość, relikt, szczątek.
3. Rudyment to inaczej fundament, tworzywo, substancja, substrat, podłoże, podstawa, baza, podwalina.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa RUDYMENT

RUDYMENT
baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)
RUDYMENT
pozostałość, relikt, szczątek
RUDYMENT
fundament, tworzywo, substancja, substrat, podłoże, podstawa, baza, podwalina

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok RUDYMENT

RUDYMENT - synonim. Dodaj komentarz (0)

      4 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: RUDYMENT

x