Synonimy do słowa FUNDAMENT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FUNDAMENT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FUNDAMENT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FUNDAMENT
to inaczej:

baza (nadużyw.), podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)FUNDAMENT
to inaczej:

podwalinaFUNDAMENT
to inaczej:

baza, oczywistość, grunt, podłoże, podstawa, pewnik, podwalina, punkt wyjścia, rudyment, substrat, tworzywoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do FUNDAMENT.

WYKOPAĆ FUNDAMENT
to inaczej:

rozpocząć, stworzyć podwaliny, zainicjować, zapoczątkowaćSzukaj synonimów do słowa

FUNDAMENT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa fundament?", są:

1. Fundament to inaczej baza (nadużyw.), podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.).
2. Fundament to inaczej podwalina.
3. Fundament to inaczej baza, oczywistość, grunt, podłoże, podstawa, pewnik, podwalina, punkt wyjścia, rudyment, substrat, tworzywo.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa FUNDAMENT

FUNDAMENT
baza (nadużyw.), podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)
FUNDAMENT
podwalina
FUNDAMENT
baza, oczywistość, grunt, podłoże, podstawa, pewnik, podwalina, punkt wyjścia, rudyment, substrat, tworzywo

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok FUNDAMENT

FUNDAMENT - synonim. Dodaj komentarz (0)

      2 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FUNDAMENT

x