Synonimy do słowa PODWALINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PODWALINA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PODWALINA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PODWALINA
to inaczej:

baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)PODWALINA
to inaczej:

oparcie, opoka, ostoja, podpora, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)PODWALINA
to inaczej:

baza, fundament, podłoże, podpora, podstawa, (książk.) rudymentPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PODWALINA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa podwalina?", są:

1. Podwalina to inaczej baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.).
2. Podwalina to inaczej oparcie, opoka, ostoja, podpora, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.).
3. Podwalina to inaczej baza, fundament, podłoże, podpora, podstawa, (książk.) rudyment.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PODWALINA

PODWALINA
baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)
PODWALINA
oparcie, opoka, ostoja, podpora, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)
PODWALINA
baza, fundament, podłoże, podpora, podstawa, (książk.) rudyment

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PODWALINA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PODWALINA

Quantcast