Synonimy do słowa OPOKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPOKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPOKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPOKA
to inaczej:

oparcie, ostoja, podpora, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)OPOKA
to inaczej:

ostoja, głaz, podpora, skała, podwalinaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OPOKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa opoka?", są:

1. Opoka to inaczej oparcie, ostoja, podpora, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.).
2. Opoka to inaczej ostoja, głaz, podpora, skała, podwalina.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OPOKA

OPOKA
oparcie, ostoja, podpora, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)
OPOKA
ostoja, głaz, podpora, skała, podwalina

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OPOKA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPOKA

Quantcast