Synonimy do słowa OSTOJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OSTOJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OSTOJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OSTOJA
to inaczej:

oparcie, opoka, podpora, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)OSTOJA
to inaczej:

(książk.) matecznik, podpora, opokaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OSTOJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ostoja?", są:

1. Ostoja to inaczej oparcie, opoka, podpora, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.).
2. Ostoja to inaczej (książk.) matecznik, podpora, opoka.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OSTOJA

OSTOJA
oparcie, opoka, podpora, podwalina, skała (przestarz.), pomoc (podrz.), poparcie (podrz.), sukurs (książk.) (podrz.), wsparcie (podrz.)
OSTOJA
(książk.) matecznik, podpora, opoka

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OSTOJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OSTOJA

Quantcast