Synonimy do słowa SUBSTRAT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SUBSTRAT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SUBSTRAT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SUBSTRAT
to inaczej:

baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)SUBSTRAT
to inaczej:

detal, element, pierwiastek, podstawy, składnik, szczegółSUBSTRAT
to inaczej:

element, fundament, szczegół, pierwiastek, tworzywo, substancja, posada, podłoże, rudyment, składnik, podstawa, detal, baza, podwalinaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SUBSTRAT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa substrat?", są:

1. Substrat to inaczej baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.).
2. Substrat to inaczej detal, element, pierwiastek, podstawy, składnik, szczegół.
3. Substrat to inaczej element, fundament, szczegół, pierwiastek, tworzywo, substancja, posada, podłoże, rudyment, składnik, podstawa, detal, baza, podwalina.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa SUBSTRAT

SUBSTRAT
baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)
SUBSTRAT
detal, element, pierwiastek, podstawy, składnik, szczegół
SUBSTRAT
element, fundament, szczegół, pierwiastek, tworzywo, substancja, posada, podłoże, rudyment, składnik, podstawa, detal, baza, podwalina

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SUBSTRAT

SUBSTRAT - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SUBSTRAT

x