Synonimy do słowa SUBSTANCJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SUBSTANCJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SUBSTANCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SUBSTANCJA
to inaczej:

baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)SUBSTANCJA
to inaczej:

materiał, surowiec, tworzywo, absorbent (podrz.), pochłaniacz (podrz.), substancja pochłaniająca (podrz.), asfalt (pot.) (podrz.), masa bitumiczna (podrz.), ciało stałe (podrz.), trucizna (podrz.), trutka (podrz.), minerał (podrz.), plastik (pot.) (podrz.), syntetyk (podrz.), tworzywo sztuczne (podrz.), barwnik (podrz.), pigment (podrz.), mieszanina (podrz.), mieszanka (podrz.), mikstura (podrz.), preparat (podrz.), nieczystości (podrz.), odpady (podrz.), ciecz (podrz.), płyn (podrz.), metal (podrz.), pierwiastek chemiczny (podrz.), papier (podrz.), płyn ustrojowy (podrz.), związek chemiczny (podrz.), nawóz (podrz.), mieszanina (podrz.), żywica kopalna (podrz.), pochłaniacz (podrz.), smar (podrz.), środek czystości (podrz.), substancja powierzchniowo czynna (specjalist.) (podrz.), surfaktant (specjalist.) (podrz.), filtr (podrz.), protektor (podrz.), ksylolit (podrz.), skałodrzew (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)SUBSTANCJA
to inaczej:

podłoże, substrat, podstawa, podwalina, surowiec, tworzywo, związek, ciało, (książk.) rudyment, metabolitSUBSTANCJA
to inaczej:

baza, fundament, istota, materiał, podłożePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do SUBSTANCJA.

SUBSTANCJA POCHŁANIAJĄCA
to inaczej:

absorbent, pochłaniacz, materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.)SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA
to inaczej:

substancja powierzchniowo czynna (specjalist.), surfaktant (specjalist.), detergent (podrz.), emulgator (podrz.), materiał (nadrz.), substancja (nadrz.), surowiec (nadrz.), tworzywo (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

SUBSTANCJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa substancja?", są:

1. Substancja to inaczej baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.).
2. Substancja to inaczej materiał, surowiec, tworzywo, absorbent (podrz.), pochłaniacz (podrz.), substancja pochłaniająca (podrz.), asfalt (pot.) (podrz.), masa bitumiczna (podrz.), ciało stałe (podrz.), trucizna (podrz.), trutka (podrz.), minerał (podrz.), plastik (pot.) (podrz.), syntetyk (podrz.), tworzywo sztuczne (podrz.), barwnik (podrz.), pigment (podrz.), mieszanina (podrz.), mieszanka (podrz.), mikstura (podrz.), preparat (podrz.), nieczystości (podrz.), odpady (podrz.), ciecz (podrz.), płyn (podrz.), metal (podrz.), pierwiastek chemiczny (podrz.), papier (podrz.), płyn ustrojowy (podrz.), związek chemiczny (podrz.), nawóz (podrz.), mieszanina (podrz.), żywica kopalna (podrz.), pochłaniacz (podrz.), smar (podrz.), środek czystości (podrz.), substancja powierzchniowo czynna (specjalist.) (podrz.), surfaktant (specjalist.) (podrz.), filtr (podrz.), protektor (podrz.), ksylolit (podrz.), skałodrzew (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.).
3. Substancja to inaczej podłoże, substrat, podstawa, podwalina, surowiec, tworzywo, związek, ciało, (książk.) rudyment, metabolit.
4. Substancja to inaczej baza, fundament, istota, materiał, podłoże.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa SUBSTANCJA

SUBSTANCJA
baza (nadużyw.), fundament, podłoże, podstawa, podwalina, posada (przestarz.), rudyment (książk.), substancja (książk.), substrat (książk.), tworzywo, oparcie (podrz.), opoka (podrz.), ostoja (podrz.), podpora (podrz.), podwalina (podrz.), skała (przestarz.) (podrz.)
SUBSTANCJA
materiał, surowiec, tworzywo, absorbent (podrz.), pochłaniacz (podrz.), substancja pochłaniająca (podrz.), asfalt (pot.) (podrz.), masa bitumiczna (podrz.), ciało stałe (podrz.), trucizna (podrz.), trutka (podrz.), minerał (podrz.), plastik (pot.) (podrz.), syntetyk (podrz.), tworzywo sztuczne (podrz.), barwnik (podrz.), pigment (podrz.), mieszanina (podrz.), mieszanka (podrz.), mikstura (podrz.), preparat (podrz.), nieczystości (podrz.), odpady (podrz.), ciecz (podrz.), płyn (podrz.), metal (podrz.), pierwiastek chemiczny (podrz.), papier (podrz.), płyn ustrojowy (podrz.), związek chemiczny (podrz.), nawóz (podrz.), mieszanina (podrz.), żywica kopalna (podrz.), pochłaniacz (podrz.), smar (podrz.), środek czystości (podrz.), substancja powierzchniowo czynna (specjalist.) (podrz.), surfaktant (specjalist.) (podrz.), filtr (podrz.), protektor (podrz.), ksylolit (podrz.), skałodrzew (podrz.), ciało (nadrz.), konkret (nadrz.), materia (nadrz.)
SUBSTANCJA
podłoże, substrat, podstawa, podwalina, surowiec, tworzywo, związek, ciało, (książk.) rudyment, metabolit
SUBSTANCJA
baza, fundament, istota, materiał, podłoże

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SUBSTANCJA

SUBSTANCJA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      2 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SUBSTANCJA

x