Synonimy do słowa POŚLEDNI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POŚLEDNI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POŚLEDNI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POŚLEDNI
to inaczej:

denny (pot.), drugiej kategorii, drugiej klasy, drugorzędny, gorszy, kiepski, marny, mierny, mniej znaczący, nędzny, podrzędny, szmatławy, szmirowaty, wątpliwej konduityPOŚLEDNI
to inaczej:

nie rzucający się w oczy, niepozornyPOŚLEDNI
to inaczej:

podrzędnyPOŚLEDNI
to inaczej:

(pot.) denny, nierzucający się w oczy, (pot.) szmatławy, niepozorny, marny, (pot.) szmirowaty, kiepski, mniej znaczący, drugorzędny, podły, drugiej kategorii, nędzny, drugiej klasyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POŚLEDNI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pośledni?", są:

1. Pośledni to inaczej denny (pot.), drugiej kategorii, drugiej klasy, drugorzędny, gorszy, kiepski, marny, mierny, mniej znaczący, nędzny, podrzędny, szmatławy, szmirowaty, wątpliwej konduity.
2. Pośledni to inaczej nie rzucający się w oczy, niepozorny.
3. Pośledni to inaczej podrzędny.
4. Pośledni to inaczej (pot.) denny, nierzucający się w oczy, (pot.) szmatławy, niepozorny, marny, (pot.) szmirowaty, kiepski, mniej znaczący, drugorzędny, podły, drugiej kategorii, nędzny, drugiej klasy .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa POŚLEDNI

POŚLEDNI
denny (pot.), drugiej kategorii, drugiej klasy, drugorzędny, gorszy, kiepski, marny, mierny, mniej znaczący, nędzny, podrzędny, szmatławy, szmirowaty, wątpliwej konduity
POŚLEDNI
nie rzucający się w oczy, niepozorny
POŚLEDNI
podrzędny
POŚLEDNI
(pot.) denny, nierzucający się w oczy, (pot.) szmatławy, niepozorny, marny, (pot.) szmirowaty, kiepski, mniej znaczący, drugorzędny, podły, drugiej kategorii, nędzny, drugiej klasy

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POŚLEDNI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x