Synonimy do słowa BLISKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BLISKI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BLISKI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 12 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BLISKI
to inaczej:

bliźni, najbliższyBLISKI
to inaczej:

członek rodziny, koligat, krewniak, krewny, wuj (podrz.), wujek (podrz.), syn syna (podrz.), wnuk (podrz.), gorsza połowa (żart.) (podrz.), małżonek (podrz.), mąż (podrz.), partner (podrz.), ślubny (podrz.), towarzysz życia (książk.) (podrz.), współmałżonek (oficj.) (podrz.), kobieta (pot.) (podrz.), lepsza połowa (żart.) (podrz.), małżonka (podrz.), mężatka (podrz.), partnerka (oficj.) (podrz.), połowica (żart.) (podrz.), ślubna (podrz.), towarzyszka życia (książk.) (podrz.), współmałżonka (oficj.) (podrz.), żona (podrz.), rodzeństwo (podrz.), kuzyn (podrz.), przodek (podrz.), stryj (podrz.), ciocia (podrz.), ciotka (podrz.), swój (nadrz.)BLISKI
to inaczej:

intymny, poufałyBLISKI
to inaczej:

konfidencjonalny, poufały, spoufalony, swobodny, zażyłyBLISKI
to inaczej:

niedaleki, nieodległy, sąsiedniBLISKI
to inaczej:

powiązany, spokrewnionyBLISKI
to inaczej:

niedaleki, nieodległy, sąsiedni, okoliczny, ościenny, przyległy, pobliski, tutejszy, swojski, otaczający, osiągalny, dostępnyBLISKI
to inaczej:

niedaleki, niedawny, bieżący, aktualny, obecny, teraźniejszy, współczesny, przyszły, osiągalny, dostępnyBLISKI
to inaczej:

chętny, gotowyBLISKI
to inaczej:

(książk.) konfidencjonalny, poufały, spoufalony, sprzymierzony, zażyły, zżyty, przyjacielski, serdecznyBLISKI
to inaczej:

drogi, intymny, kochany, spokrewniony, ważny, spowinowacony, skoligaconyBLISKI
to inaczej:

podobnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

BLISKI WSCHÓD
to inaczej:

Arabia, część świata (nadrz.), ląd (książk.) (nadrz.)BLISKI WSCHÓD
to inaczej:

LewantSzukaj synonimów do słowa

BLISKI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa bliski?", są:

1. Bliski to inaczej bliźni, najbliższy.
2. Bliski to inaczej członek rodziny, koligat, krewniak, krewny, wuj (podrz.), wujek (podrz.), syn syna (podrz.), wnuk (podrz.), gorsza połowa (żart.) (podrz.), małżonek (podrz.), mąż (podrz.), partner (podrz.), ślubny (podrz.), towarzysz życia (książk.) (podrz.), współmałżonek (oficj.) (podrz.), kobieta (pot.) (podrz.), lepsza połowa (żart.) (podrz.), małżonka (podrz.), mężatka (podrz.), partnerka (oficj.) (podrz.), połowica (żart.) (podrz.), ślubna (podrz.), towarzyszka życia (książk.) (podrz.), współmałżonka (oficj.) (podrz.), żona (podrz.), rodzeństwo (podrz.), kuzyn (podrz.), przodek (podrz.), stryj (podrz.), ciocia (podrz.), ciotka (podrz.), swój (nadrz.).
3. Bliski to inaczej intymny, poufały.
4. Bliski to inaczej konfidencjonalny, poufały, spoufalony, swobodny, zażyły.
5. Bliski to inaczej niedaleki, nieodległy, sąsiedni.
6. Bliski to inaczej powiązany, spokrewniony.
7. Bliski to inaczej niedaleki, nieodległy, sąsiedni, okoliczny, ościenny, przyległy, pobliski, tutejszy, swojski, otaczający, osiągalny, dostępny.
8. Bliski to inaczej niedaleki, niedawny, bieżący, aktualny, obecny, teraźniejszy, współczesny, przyszły, osiągalny, dostępny.
9. Bliski to inaczej chętny, gotowy.
10. Bliski to inaczej (książk.) konfidencjonalny, poufały, spoufalony, sprzymierzony, zażyły, zżyty, przyjacielski, serdeczny.
11. Bliski to inaczej drogi, intymny, kochany, spokrewniony, ważny, spowinowacony, skoligacony.
12. Bliski to inaczej podobny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 12.

Synonimy słownikowe do słowa BLISKI

BLISKI
bliźni, najbliższy
BLISKI
członek rodziny, koligat, krewniak, krewny, wuj (podrz.), wujek (podrz.), syn syna (podrz.), wnuk (podrz.), gorsza połowa (żart.) (podrz.), małżonek (podrz.), mąż (podrz.), partner (podrz.), ślubny (podrz.), towarzysz życia (książk.) (podrz.), współmałżonek (oficj.) (podrz.), kobieta (pot.) (podrz.), lepsza połowa (żart.) (podrz.), małżonka (podrz.), mężatka (podrz.), partnerka (oficj.) (podrz.), połowica (żart.) (podrz.), ślubna (podrz.), towarzyszka życia (książk.) (podrz.), współmałżonka (oficj.) (podrz.), żona (podrz.), rodzeństwo (podrz.), kuzyn (podrz.), przodek (podrz.), stryj (podrz.), ciocia (podrz.), ciotka (podrz.), swój (nadrz.)
BLISKI
intymny, poufały
BLISKI
konfidencjonalny, poufały, spoufalony, swobodny, zażyły
BLISKI
niedaleki, nieodległy, sąsiedni
BLISKI
powiązany, spokrewniony
BLISKI
niedaleki, nieodległy, sąsiedni, okoliczny, ościenny, przyległy, pobliski, tutejszy, swojski, otaczający, osiągalny, dostępny
BLISKI
niedaleki, niedawny, bieżący, aktualny, obecny, teraźniejszy, współczesny, przyszły, osiągalny, dostępny
BLISKI
chętny, gotowy
BLISKI
(książk.) konfidencjonalny, poufały, spoufalony, sprzymierzony, zażyły, zżyty, przyjacielski, serdeczny
BLISKI
drogi, intymny, kochany, spokrewniony, ważny, spowinowacony, skoligacony
BLISKI
podobny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BLISKI

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x