Synonimy do słowa PARTNER

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PARTNER.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PARTNER

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PARTNER
to inaczej:

dostarczyciel, dostawca, kontrahentPARTNER
to inaczej:

gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), partnerka (antonim)PARTNER
to inaczej:

kolega, wspólnik, współpracownik, swój (nadrz.)PARTNER
to inaczej:

dostarczyciel, dostawca, kolega, kompan, kontrahent, sojusznik, wspólnik, współpracownikPARTNER
to inaczej:

(żart.) gorsza połowa, konkubent, konkubin, towarzysz życiaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

PARTNER ŻYCIOWY
to inaczej:

małżonek, małżonka, mąż, żona, współmałżonekSzukaj synonimów do słowa

PARTNER inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa partner?", są:

1. Partner to inaczej dostarczyciel, dostawca, kontrahent.
2. Partner to inaczej gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), partnerka (antonim).
3. Partner to inaczej kolega, wspólnik, współpracownik, swój (nadrz.).
4. Partner to inaczej dostarczyciel, dostawca, kolega, kompan, kontrahent, sojusznik, wspólnik, współpracownik.
5. Partner to inaczej (żart.) gorsza połowa, konkubent, konkubin, towarzysz życia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PARTNER

PARTNER
dostarczyciel, dostawca, kontrahent
PARTNER
gorsza połowa (żart.), małżonek, mąż, ślubny, towarzysz życia (książk.), współmałżonek (oficj.), żonkoś (żart.) (podrz.), rogacz (podrz.), zdradzony mąż (podrz.), pantofel (pot.) (podrz.), pantoflarz (podrz.), bliski (nadrz.), członek rodziny (nadrz.), koligat (nadrz.), krewniak (nadrz.), krewny (nadrz.), partnerka (antonim)
PARTNER
kolega, wspólnik, współpracownik, swój (nadrz.)
PARTNER
dostarczyciel, dostawca, kolega, kompan, kontrahent, sojusznik, wspólnik, współpracownik
PARTNER
(żart.) gorsza połowa, konkubent, konkubin, towarzysz życia

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PARTNER

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x