Synonimy do słowa ROGACZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ROGACZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ROGACZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ROGACZ
to inaczej:

jeleń, kozioł, ssak (nadrz.)ROGACZ
to inaczej:

zdradzony mąż, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.)ROGACZ
to inaczej:

jeleń, koziołROGACZ
to inaczej:

zdradzony mąż, jeleńPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

ROGACZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa rogacz?", są:

1. Rogacz to inaczej jeleń, kozioł, ssak (nadrz.).
2. Rogacz to inaczej zdradzony mąż, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.).
3. Rogacz to inaczej jeleń, kozioł.
4. Rogacz to inaczej zdradzony mąż, jeleń.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ROGACZ

ROGACZ
jeleń, kozioł, ssak (nadrz.)
ROGACZ
zdradzony mąż, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.)
ROGACZ
jeleń, kozioł
ROGACZ
zdradzony mąż, jeleń

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ROGACZ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x